วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจให้เฟื่องฟู เชิดชูวัฒนธรรม

 
  พันธกิจ
 

1. ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
4. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและป้องกันสาธารณภัย
5. พัฒนาระบบการศึกษา
6. ส่งเสริมการกีฬาและอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. พัฒนาระบบสุขภาพและควบคุมโรค
8. ส่งเสริมการสร้างรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
10. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเกษตร ตลอดจนการป้องกันน้ำท่วม
11. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม