นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรี
 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
           1.1 พัฒนาเทศบาลคลองตาคตให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของเทศบาล อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน           ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและหมู่บ้านให้มากที่สุด
           1.2 ส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พัฒนาการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาลตำบลคลองตาคต สมาชิกสภาเทศบาล ประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน
           1.3 ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน สนับสนุนให้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน และเทศบาลทำงานอย่างสมานฉันท์ ไม่แตกแยกเพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
           1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นโทษกับเยาวชนและประชาชนในหมู่บ้าน รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านอื่นๆ โดยสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบล    คลองตาคต ภาครัฐ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให้มีบทบาทในการทำงาน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาล รวมไปถึงการติดตามประเมินผลในทุกส่วนตามโครงสร้างการทำงานของพนักงานเทศบาล
           1.5 สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อการบริการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
           2.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมของหมู่บ้าน         ทุกหมู่บ้าน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในหมู่บ้าน
           2.2 ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาให้เป็นมาตรฐานและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิดร่วมทำ ร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น มีทิศทางในการพัฒนาหมู่บ้าน สร้างหมู่บ้านให้เป็นเมืองน่าอยู่ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจและสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน
           2.3 สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกัน และงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล

   
 

3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนาธรรม
           3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา เพื่อการรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นการบริหารจัดการทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตาคต ส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตาคตมีความพร้อมทางอารมณ์ และความพร้อมทางวิชาการที่สามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา ทางการกีฬาและการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล จัดสวัสดิการทางการศึกษา ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตาคต ไม่ให้เดือดร้อนและลำบากกับสภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทุกคนสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตาคตได้เท่าเทียมกัน ให้มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านการสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ รวมถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวันให้เพียงพอให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตาคต
           3.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีของคนไทยและภูมิใจในความเป็นไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์และ การรดน้ำดำหัวสูงอายุประจำปี ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา และงานประเพณีอื่นๆ ของท้องถิ่น
           3.3 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้าน เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีในหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างหมู่บ้าน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

   
 

4. นโยบายด้านสาธารณสุข
           4.1 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการ  คัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น เน้นการป้องกันโรค และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพและงบประมาณของเทศบาลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานในการดูแลสุขภาพของหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกวัยประชาชนทุกหมู่บ้าน ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชนและหมู่บ้าน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

   
 

5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
           5.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความอบอุ่นและสร้างรั้ว   เพื่อป้องกันภัยให้กับครอบครัวของประชาชนในหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง

   
 

6. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
           6.1 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบน้ำประปาเพื่อใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค
           6.2 กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล

   
 

7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           7.1 รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะหรือนำขยะมาใช้ใหม่
           7.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้คุณค่าของพลังงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับหมู่บ้านให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนรู้วิธีการช่วยประหยัดพลังงานและใช้ประโยชน์จากพลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและการดำเนินกิจการต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
           7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล สวนสาธารณะในเขตเทศบาล ให้มีความร่มรื่นเหมาะแก่การออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ