นายสุนทร นุ่มนวล
ปลัดเทศบาล
นางนพลักษณ์ จตุรวิทยาภรณ์
รองปลัดเทศบาล
นางธันยพร กำเนิดแขก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุพัตรา โพธิ์ไทย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมานบ สำราญญาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจักรชัย จูธารี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา