กองการศึกษา
นายจักรชัย จูธารี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจิราพร เล็กธนู
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอัมพร พึ่งพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณาตยา ไวยิ่งยุทธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเทวี พ่วงปาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
นางสาวน้ำผึ้ง บุญช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจันทิมา เก่งการช่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวสุรีย์ วัดกลีบ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
นางสาวสาวิตรี จุ้ยเจริญ
นางสาวนัฐยา นุชจ๋าย