กองการศึกษา
นายจักรชัย จูธารี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจิราพร เล็กธนู
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอัมพร พึ่งพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณาตยา ศีลาคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเทวี พ่วงปาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
นางสาวน้ำผึ้ง บุญช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจันทิมา เก่งการช่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีย์ วัดกลีบ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปณิตา จักษุรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิระวดี เจนจิตร
ผู้ดูแลเด็ก
.
นางสาวเยาวลักษณ์ แผนคง
คนงาน(ทั่วไป)