กองช่าง
 
นายมานบ สำราญญาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ว่าง
นายช่างโยธา
.
นายสมเจตน์ โพธิ์มี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายจตุพร ท่าใหญ่
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเฉลิมพล บุญช่วย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาววรรณวิมล สิงห์พิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
.
นายกิจชัย ขวัญประชาสี
พนักงานขับเครื่องจกรกลขนาดเบา
นายทวีศักดิ์ รุ่งสว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสุชาติ สุดเสือ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายอภิสิทธิ์ ระเจริญ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายดอน คงเพ็ชรศักดิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายภักดี จุฬากรณ์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมนึก ก๋งน้อย
คนงานประจำรถขยะ
นายกฤษฎา จูจ้อย
คนงานประจำรถขยะ
นายทินกร จันทร์โร
คนงานประจำรถขยะ
นายศิวัช นพรวีพร
คนงานประจำรถขยะ
นายเด่นชัย แซ่ลิ้ม
คนงานประจำรถขยะ
นายสมเจต ชั้นทองคำ
คนงานประจำรถขยะ
นายสกุล เหล็กขำ
คนงาน(ทั่วไป)
นายชำนาญ เติมจริ
คนงาน(ทั่วไป)
.
นางสาวพีรชยา พระเวก
คนงาน(ทั่วไป)
นายเอกลักษณ์ อินทะวัท
คนงาน(ประจำรถขยะ)
นายเอกรินทร์ คงเพ็ชรศักดิ์
คนงาน(ประจำรถขยะ)