กองคลัง
 
นางสุพัตรา โพธิ์ไทย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนัตตยา เกษมราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุวรรณา ตุลานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนวลนภา ช่วยโชติ
นักวิชาการพัสดุ
.
นางอรอนงค์ เชียงทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัทรมล สินธุศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
.
นางสาวสราญจิต เนื้ออ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปัญจา จูธารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชนี โสประโคน
คนงาน(พัฒนารายได้)
.
นายนิธินันท์ วันนะ
พนักงานเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย
นางสาวธันยลักษณ์ มามาศ
คนงาน
นายพงศธร บุญเกิด
คนงาน
.