กองคลัง
 
นางสุพัตรา โพธิ์ไทย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุดาวัลย์ บุญนิยม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุวรรณา ตุลานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนวลนภา ช่วยโชติ
นักวิชาการพัสดุ
.
นางอรอนงค์ เชียงทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปัณวี สินธุศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
.
นางสราญจิต บุษราคัม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวปัญจา จูธารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
.
นายนิธินันท์ วันนะ
พนักงานเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย
นางสาวรัตติกาล แย้มรักษา
คนงาน
นางสาวธันยลักษณ์ มามาศ
คนงาน
นายพงศธร บุญเกิด
คนงาน
.
นางสาวบุศรา ก๊วยประเสริฐ
คนงาน
นางสาวรัชนี โสประโคน