สำนักปลัดเทศบาล
 
นายสุนทร นุ่มนวล
ปลัดเทศบาล
นางนพลักษณ์ จตุรวิทยาภรณ์
รองปลัดเทศบาล
นางธันยพร กำเนิดแขก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายสุเชษฐ์ อุ่มผาง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวกาญจนา วิลยะกูล
นักพัฒนาชุมชน
นายพงศธร ท่าใหญ่
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววริษา มงคลศิริ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวสนทิพย์ เนื้อทองสยาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกชกร บุญญะหงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
.
นางสาวพิมพ์ จับจุ
เจ้าพนักงานธุรการ
.
นางสาวอรณิชชา บุญเชิด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปรางทิพย์ พ่วงปาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
นางสาวเยาวเรศ อินเหี้ยน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิรัช คงเพิ่ม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวตริตาภรณ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้่ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวสุพรรณี มีพรบูชา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
.
นายฉกาจ พิมพ์ทิพย์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศันสนีย์ พ่วงปาน
คนงาน
นางธนพร จัดละ
นักการ
นางสาวพลอยไพลิน เกียรติขจายกำจร
คนงาน
.
นางสาวกนกวรรณ ภู่ทอง
นายศักดิ์ชัย จักษุรัตนาพิสิฐ
ยาม
นายชำนาญ เต็มจริ
นางสาวเยาวลักษณ์ แผนคง