เทศบาลตำบลคลองตาคต 187 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท ์032-348-004 โทรสาร 032-348-004 ต่อ 19
     
โทรศัพท ์032-232169
กด (10) ประชาสัมพันธ์
กด (12) ห้องรองนายก
กด (14) ปลัด
กด (16) ส่วนกลางปลัด
กด (18) วิเคราะห์
กด (20) หัวหน้ากองคลัง
กด (22) จัดเก็บรายได้
กด (31) ส่วนกลางกองช่าง
กด (11) ห้องนายก
กด (13) หน้าห้องนายก
กด (15) รองปลัด
กด (17) พัฒนาชุมชน
กด (19) FAX
กด (21) ส่วนการคลัง
กด (30) หัวหน้ากองช่าง
กด (40) กองการศึกษา