นายประทีป มีพรบูชา
นายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต
นายสุพัฒน์ กิตติศักดิ์ชนะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต
นางบุญช่วย แมลงภู่
รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต
นายหุ่น หม้อทิพย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต
นายสัจจะ เข้มแข็ง
เลขาฯนายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต