นายนันทพงศ์ มาลัย
ประธานสภา ทต.คลองตาคต
นายพาน ไชยจันทร์
รองประธานสภา ทต.คลองตาคต
นายสุพร จูจ้อย
เลขานุการ ทต.คลองตาคต
นายพิรม ปานโต
สมาชิกสภา ทต.คลองตาคต
นายสมบัติ บัวงาม
สมาชิกสภา ทต.คลองตาคต
นายชัชชัย แซ่ลี้
สมาชิกสภา ทต.คลองตาคต
นายพิน อุตสาหะ
สมาชิกสภา ทต.คลองตาคต
นายกัมพล พ่วงปาน
สมาชิกสภา ทต.คลองตาคต
นายหยัน จุ้ยเจริญ
สมาชิกสภา ทต.คลองตาคต
นายสมพร บุญเชิด
สมาชิกสภา ทต.คลองตาคต
นายทัศสิทธิ์ วรภักดี
สมาชิกสภา ทต.คลองตาคต
นายอนุวัฒน์ ยวงแก้ว
สมาชิกสภา ทต.คลองตาคต