ด้านการบริการพื้นฐาน
   
 

การคมนาคม การจราจร
           การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด การคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีดังนี้ 
มีทางหลวงแผ่นดินสายบ้านเลือก - เขาช่องพราน และถนนเลียบคลองชลประทาน สามารถที่จะเดินทางติดต่อกับเขตพื้นที่ข้างเคียงได้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งภายในตำบลหมู่บ้าน มีถนนที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับทุกหมู่บ้าน นอกจากนี้มีรถไฟวิ่งผ่านพื้นที่ พร้อมสถานีรถไฟคลองตาคตให้บริการแก่ประชาชน
เทศบาลตำบลคลองตาคต มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 25 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ่อบาดาล 23 แห่ง ประปาผิวดิน 2 แห่ง ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 

การประปาส่วนภูมิภาค
           ไม่มี

 

การโทรคมนาคม
           เทศบาลตำบลคลองตาคต มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 14 ตู้ และมีโทรศัพท์ประจำบ้านและ  ส่วนบุคคล (มือถือ) สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว