สภาพทางสังคม
   
 

การศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. เขต  2  จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
        1. โรงเรียนวัดคงคาราม
        2. โรงเรียนธรรมาธิปไตย
        3. โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม
        4. โรงเรียนวัดบ้านหม้อ
        5. โรงเรียนบ้านหาดสำราญ
        6. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี (มัธยมศึกษา)
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3 แห่ง คือ
        1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนธรรมาธิปไตย
        2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านหม้อ
        3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสำราญ
มีศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือแห่งชาติ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง
        - ค่ายหลวงบ้านไร่

   
 

การสาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุข  จำนวน  3 แห่ง คือ
        1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ 3  มีเจ้าหน้าที่ 4 คน
        2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาคต หมู่ที่ 6  มีเจ้าหน้าที่ 3 คน
        3.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสำราญ หมู่ที่ 11 มีเจ้าหน้าที่ 2 คน

   
 

การรักษาความสงบเรียบร้อย
        -  ศูนย์บริการตำรวจชุมชน  จำนวน 2 แห่ง
        สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 ตำบลคลองตาคต

   
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        -  ลำน้ำ, ลำห้วย  จำนวน 3 สาย (คลองคงคา คลองบ้านใหม่ คลองตาคต)
        -  แม่น้ำ   จำนวน 1 สาย  (แม่น้ำแม่กลอง)
        -  คลองชลประทาน  จำนวน 1 สาย (โครงการบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย)