ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 
การเกษตร
        ประชากรในเขตเทศบาลตำบลคลองตาคต ประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ เลี้ยงปลา     เลี้ยงหมู โคนม โคเนื้อ ทำไร่หน่อไม้ฝรั่ง และทำนา ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์   
  
 

การอุตสาหกรรม

  -  ร้านค้า  
-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  
-  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
จำนวน   57 แห่ง
จำนวน     1 แห่ง
จำนวน   27 แห่ง