>
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
           เทศบาลตำบลคลองตาคต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสำนักงานเทศบาลตั้งอยู่หมู่ที่ 3     ตำบลคลองตาคต
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโพธาราม ห่างจากที่ว่าการอำเภอ      โพธาราม ประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 26.53 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,579 ไร่
           เทศบาลตำบลคลองตาคต ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต (กรณียกฐานะ) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 โดยมีนายประทีป มีพรบูชา
เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ติดต่อกับ ตำบลบ้านเลือก  จังหวัดราชบุรี
ติดต่อกับ ตำบลคลองข่อย   อำเภอโพธาราม
ติดต่อกับ ตำบลสร้อยฟ้า   อำเภอโพธาราม

 
ภูมิประเทศ        

 
           สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่อยู่ในเขตจัดรูปที่ดิน มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำแม่กลอง และมีคลองสายเล็ก ๆ จำนวนมากไหลผ่าน

 
จำนวนหมู่บ้าน
 
           แบ่งการปกครองออกเป็น  11 หมู่บ้าน ดังนี้
 
 

หมู่ที่  1   ชื่อบ้านวัดไทร         
หมู่ที่  2   ชื่อบ้านคงคาใต้ 
หมูที่  3   ชื่อบ้านคงคาเหนือ
หมู่ที่  4   ชื่อบ้านป่าไผ่
หมู่ที่  5   ชื่อบ้านคลองตาคต 
หมู่ที่  6   ชื่อบ้านหม้อ
หมู่ที่  7   ชื่อบ้านไร่
หมู่ที่  8   ชื่อบ้านหนองกลางแตง
หมู่ที่  9   ชื่อบ้านดอน 
หมู่ที่ 10   ชื่อบ้านใหม
หมู่ที่ 11   ชื่อบ้านหาดสำราญ

มีนายกิตติ      ศิริสมบูรณ์         
มีนายยอดยิ่ง   แผนคง             
มีนายวันวิส    คชประดิษฐ์       
มีนายบุญเลิศ  กุนเจิม      
มีนายธนกร    ทั้งศรี     
มีนายสาธิต    กรุดทอง 
มีนายอภิรักษ์ ยิ้มแต้   
มีนายสุลิน     โพชนิกร  
มีนายเริงเดช   จันทร์ดี
มีนายนพดล    บัวพูล
มีนายธีระ      พ่วงปาน  
เป็นกำนัน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน

เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 
ประชากร
 

           มีประชากรทั้งสิ้น 11,506 คน แยกเป็นชายจำนวน 5,520 คน เป็นหญิงจำนวน 5,986 คน มีจำนวนครัวเรือน 3,943 ครัวเรือน โดยแยกจำนวนประชากรชายและหญิงในแต่ละหมู่บ้านดังนี้

   
จำนวนครัวเรือนและประชากรตำบลคลองตาคต
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2557

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน (หลัง)

จำนวนประชากร

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวมทั้งหมด (คน)

หมู่ที่ 1 บ้านวัดไทร

658

705

786

1,491

หมู่ที่ 2 บ้านคงคาใต้

158

212

261

473

หมู่ที่ 3 บ้านคงคาเหนือ

344

495

546

1,041

หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ่

395

718

792

1,510

หมู่ที่ 5 บ้านคลองตาคต

289

535

564

1,099

หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ

205

337

389

726

หมู่ที่ 7 บ้านไร่

353

642

655

1,297

หมู่ที่ 8 บ้านหนองกลางแตง

489

467

528

995

หมู่ที่ 9 บ้านดอน

395

546

558

1,104

หมู่ที่ 10 บ้านใหม่

441

471

549

1,020

หมู่ที่ 11 บ้านหาดสำราญ

216

392

358

750

รวมทั้งสิ้น

3,943

5,520

5,986

11,506